Flat Preloader Icon

Политика по защита на личните данни

Важно е да се запознаете с настоящата Политика преди използване на нашите услуги, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за „Дизайнер Лаб” ЕООД. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

“Дизайнер Лаб” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни и обработващ лични данни и в съответствие със законодателството и добрите търговски практики, прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
С настоящата политика по защита на личните данни се урежда как “Дизайнер Лаб” ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.
Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.
“Дизайнер Лаб” ЕООД зачита правото на потребителите да бъдат информирани и да се съблюдават правата им относно събирането и обработването на личните им данни и декларира и се ангажира, че при използването на лични данни, които могат пряко или непряко да идентифицират потребител, се прилага принципа на строга необходимост – събират и се обработват само данни, които са необходими за извършване на предлаганите от сайта услуги.

Моля, прочетете ги внимателно.
Предоставяйки Вашите лични данни на “Дизайнер Лаб” ЕООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. В случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, може да се свържете със Служителя по защита на личните данни, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от “Дизайнер Лаб” ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.
“Дизайнер Лаб” ЕООД е Администратор на лични данни и Обработващ лични данни.
Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:
“ДИЗАЙНЕР ЛАБ” ЕООД
ул…………………………………………………..
1303, София,
България
Телефон: +359………………………
e-mail: ……………………………….

Правно основание

На основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство”), и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) се издава настоящата Политика за защита на личните данни („Политика”).
Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как “Дизайнер Лаб” ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни. Тези правила се прилагат от “Дизайнер Лаб” ЕООД в качеството му на Администратор независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и “Дизайнер Лаб” ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от “Дизайнер Лаб” ЕООД, Вашите лични данни са:
*обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
*подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
*събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
*съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
*точни и поддържани в актуален вид; “Дизайнер Лаб” ЕООД е предприела всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
*“Дизайнер Лаб” ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност”);
*обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);

Цели на Политиката

С приемането и прилагането на настоящата политика на “Дизайнер Лаб” ЕООД носи отговорност и спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност”).
С приемането и прилагането на настоящата политика на „Дизайнер Лаб” ЕООД съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
Определените правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни са съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679.
„Дизайнер Лаб” ЕООД цели да гарантира с настоящата политика:
– законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от „Дизайнер Лаб” ЕООД;
– правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
– спазването на изискванията на регламента към „Дизайнер Лаб” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; Регистри на дейностите по обработване; Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират; Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни; Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи); Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
– прилагането на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено ниво на сигурност.
– гарантиране на спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

Кои категории лични данни обработваме ние?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: Когато заявявате стока, т.е. правите поръчка от нашия онлайн магазин, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, имейл адрес, телефонен номер и пр., а при заявка за връщане – номер на банкова сметка, имена на титулярът й, координати за контакт и пр.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни на Общия регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Във връзка с предоставяне на услуги от „Дизайнер Лаб“ ЕООД във Ваша полза, ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
– обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
– разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
– връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
– възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
– оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Дизайнер Лаб ЕООД;
В повечето случаи Обработването на Вашите данни за тези цели е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „Дизайнер Лаб“ ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите и други.
Вие можете по всяко време, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
– мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Дизайнер Лаб ЕООД срещу кибератаки;
– мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
– мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме предоставените от Вас данни като: Вашите имена, адрес, имейл адрес и др., за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас.
При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а), (б) и (в) от Регламент (ЕС) 2016/679, съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидените в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) срокове.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
– нашия счетоводител;
– доставчици на куриерски услуги;
– доставчици на платежни/ банкови услуги;
– доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
– доставчици на ИТ услуги;
– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на личните данни признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Достъп

Можете да ни помолите:
– да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
– да предоставим копие от тези данни;
– да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.
Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
или
– Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие);
или
– упражнявате законно право на възражение;
или
– те са били незаконно обработвани;
или
– е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:
– за да се изпълни законово задължение; или
– за да се установи, упражни или защити правна претенция;
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби

Имате право да упражните правата си като се свържете с нас и Служителя по защита на личните данни чрез имейл съобщение до имейл адрес …………………….. или на телефон: +359………………………….
В случай че са нарушени Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Служителя по защита на личните данни на “Дизайнер Лаб” ЕООД или пред Комисия за защита на личните данни.

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни:

1) Право на достъп – Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
2) Право на коригиране – Право да коригирате неточни или непълни лични данни.
3) Право на изтриване – Право да поискате изтриване на Вашите лични данни.
4) Право на ограничаване на обработването – Право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
5) Задължение за уведомяване – Право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
6) Право на възражение – Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни
7) Право на отказ от автоматизирана обработка – Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.
8) Право на преносимост – Имате право да получите личните данни.
9) Право на жалба и ефективна съдебна защита – Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
10) Право на обезщетение – Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Право на жалба до надзорен орган

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).
Можете да подадете жалба по един от следните начини:
1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс на адрес: 029153525.
4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Промени в политиката за поверителност

„Дизайнер Лаб” ЕООД има право да актуализира, като изменя и допълва Политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат. Актуалната версия е достъпна нашата интернет страница.

Mini Cart 0

Your cart is empty.